Wybierz kurs z poniższej listy:

REGULAMIN
 1. Zapisu na kurs dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (online), opłacenie kursu oraz akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Aby zdefiniować poziom językowy ucznia, należy wypełnić test oraz przejść rozmowę kwalifikacyjną z nauczycielem (nie dotyczy to osób, które rozpoczynają naukę języka).
 3. W przypadku, gdy wcześniej planowana grupa nie powstanie z powodu niewystarczającej liczby uczestników, studenci, którzy uiścili opłatę, otrzymają jej zwrot.
 4. Po rozpoczęciu kursu, w przypadku zmniejszenia liczby uczestników  (mniej niż 4 osób) szkoła może zaproponować inną grupę na tym samym poziomie.
 5. Kurs kończy się testem weryfikującym. Pozytywny wynik kwalifikuje ucznia do następnego poziomu.
 6. W przypadku jakichkolwiek sugestii lub uwag prosimy o kontakt z nauczycielem, biurem lub zarządem.
 7. W razie potrzeby Szkoła zastrzega sobie prawo do rozpoczęcia kursu z maksymalnie czternastodniowym opóźnieniem oraz zmiany nauczycieli podczas kursu.
 8. Szkoła zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć wykonanych podczas zajęć w celach marketingowych.

OPŁATY

 • Cena obejmuje:
 1. Kurs języka 80 godzin
 2. Materiały (podczas lekcji i online)
 3. Test kwalifikacyjny
 4. Certyfikat uczestnictwa
 5. Konsultacje z nauczycielem
 • Cena kursu nie ulegnie zmianie podczas kursu.

Uczestnicy mogą zapłacić z góry 1090 złotych lub mogą dokonać płatności w ratach.

 1. Pierwsza rata (590 PLN) powinna zostać opłacona podczas rejestracji.
 2. Dla studentów, którzy dołączą do grup w trakcie semestru, opłaty są obliczane indywidualnie.
 3. Płatności można dokonać
 • gotówką (umów się na spotkanie w szkole)
 • przy pomocy PayPal https://www.paypal.me/SpeakPOLISH (Proszę doliczyć opłatę dla PayPal)
 • przelewem na konto bankowe:

Metropolitan commercial Bank / Revolut Ltd

PLN

SPEAK Language Center

71 2360 0018 0107 0000 0044 5795

EUR and USD

SPEAK Language Center

(IBAN) GB05 REVO 0099 7029 6021 55

(SWIFT) REVOGB21

*Na płatność lub potwierdzenie transakcji oczekujemy do 7 dni:

NIEOBECNOŚĆ

Szkoła nie zwraca żadnych opłat za nieobecności.

Po 8 nieuzasadnionych nieobecnościach uczeń może zostać usunięty z grupy.

Jeśli zajęcia zostały odwołane z powodu problemów szkoły (choroba nauczyciela, problemy techniczne itp.), Szkoła organizuje zmianę lub odkłada zajęcia na inny termin, który jest odpowiedni dla wszystkich uczestników kursu.

Studenci, którzy nie ukończyli kursu, nie uzyskają certyfikatu ukończenia.

REZYGNACJA

 • W przypadku rezygnacji z kursu na więcej niż cztery tygodnie przed rozpoczęciem kursu student otrzymuje pełny zwrot kosztów.
 • W przypadku rezygnacji z kursu na mniej niż cztery tygodnie przed rozpoczęciem kursu lub do dwóch tygodni po jego rozpoczęciu, student, który zapłacił pełną opłatę, otrzymuje zwrot kwoty pomniejszonej o zadatek. Zadatek nie podlega zwrotowi w tym okresie.
 • W przypadku rezygnacji z kursu w terminie dłuższym niż dwa tygodnie po rozpoczęciu kursu opłata nie podlega zwrotowi.
 • Wszystkie ewentualne zwroty następują do miesiąca od zgłoszenia rezygnacji. 

PROMOCJE

Szkoła może oferować zniżki.

REKLAMACJE

Prawo do reklamacji przysługuje wszystkim. 

Reklamacja może dotyczyć metod nauczania i / lub kwestii organizacyjnych.

Reklamacje można kierować pocztą elektroniczną na adres:

manager@speaklanguages.pl

Właściwa reklamacja powinna zawierać:

 • Imię i nazwisko ucznia oraz poczta.
 • Opis sytuacji będącej przyczyną reklamacji.
 • Informację jaki sposób rozwiązania zaistniałej sytuacji byłby zadowalający. 

Reklamację należy zgłosić nie później niż 5 dni od zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

Szkoła ma 5 dni na rozpatrzenie sprawy od momentu otrzymania reklamacji.

O sposobie załatwienia sprawy student zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.

*Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności związane z pandemią COVID.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wobec brzmienia art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy Pana/Panią, iż przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegóły znajdzie Pan/Pani poniżej. 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma Karolina Malik z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Pilotów 28/4 31-462  Kraków), zwana dalej „Administratorem”. 

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 

Pana/Pani dane osobowe pozyskane w celu zawarcia i realizacji umowy o realizację usługi nauki języka oraz wydania niezbędnych dokumentów (zawsze na prośbę ucznia), której stroną jest osoba, której dane dotyczą, są przetwarzane na podstawie Pana/Pani zainteresowania ofertą Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust.1 lit.b RODO). Pana/Pani dane osobowe są nam potrzebne do wypełnienia naszych zobowiązań względem Pana/Pani, a w szczególności w celu zapewnienia usług dostarczanych przez szkołę SpeakPOLISH – Language Center. Pana/Pani dane osobowe są ponadto przetwarzane w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wskazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (tj. na podstawi art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Oprócz powyższego, Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co również jest prawnie uzasadnionym interesem podmiotów Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1. lit. f RODO). 

Odbiorcy danych 

Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom związanym z Administratorem na podstawie właściwych i zgodnych z obowiązującym, prawem umów współpracy lub umów powierzenia danych osobowych. 

Informujemy, iż wszelkie podmioty przetwarzające Pana/Pani dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania Polityki Ochrony Danych firmy Karolina Malik z siedzibą w Krakowie. 

Pana/Pani dane osobowe nigdy nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. 

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

Informujemy, iż jako Administrator nigdy nie przekazujemy Pana/Pani danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Informujemy, iż dane zawarte w korespondencji elektronicznej zostały zabezpieczone zgodnie ze standardami wynikającymi z RODO.

Okres przechowywania danych 

Pana/Pani dane osobowe pozyskane w celu świadczenia usług nauki języka oraz wydania niezbędnych dokumentów (zawsze na prośbę ucznia), w tym w celu zawarcia oraz wykonania umowy, jak również wypełnienia obowiązku prawnego oraz realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych). 

Pana/Pani prawa 

Informujemy, iż przysługuje Panu/Pani: 

1) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 

2) prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych; 

3) prawo do usunięcia danych osobowych; 

4) ograniczenie przetwarzania danych osobowych, jeśli Pana/Pani zdaniem dane osobowe dotyczące Pana/Pani są nieprawidłowe lub są przetwarzane bez podstawy prawnej, lub na czas ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

6) prawo do przeniesienia danych osobowych; 

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Informacja o dobrowolności podania danych osobowych 

Informujemy, iż podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem skutecznego wykonania i świadczenia usług przez Administratora.

REGULAMIN
 1. Zapisu na kurs dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (online), opłacenie kursu oraz akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Aby zdefiniować poziom językowy ucznia, należy wypełnić test oraz przejść rozmowę kwalifikacyjną z nauczycielem (nie dotyczy to osób, które rozpoczynają naukę języka).
 3. W przypadku, gdy wcześniej planowana grupa nie powstanie z powodu niewystarczającej liczby uczestników, studenci, którzy uiścili opłatę, otrzymają jej zwrot.
 4. Po rozpoczęciu kursu, w przypadku zmniejszenia liczby uczestników  (mniej niż 4 osób) szkoła może zaproponować inną grupę na tym samym poziomie.
 5. Kurs kończy się testem weryfikującym. Pozytywny wynik kwalifikuje ucznia do następnego poziomu.
 6. W przypadku jakichkolwiek sugestii lub uwag prosimy o kontakt z nauczycielem, biurem lub zarządem.
 7. W razie potrzeby Szkoła zastrzega sobie prawo do rozpoczęcia kursu z maksymalnie czternastodniowym opóźnieniem oraz zmiany nauczycieli podczas kursu.
 8. Szkoła zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć wykonanych podczas zajęć w celach marketingowych.

OPŁATY

 • Cena obejmuje:
 1. Kurs języka 120 godzin
 2. Materiały (podczas lekcji i online)
 3. Test kwalifikacyjny
 4. Certyfikat uczestnictwa
 5. Konsultacje z nauczycielem
 • Cena kursu nie ulegnie zmianie podczas kursu.

Uczestnicy mogą zapłacić z góry 1390 złotych lub mogą dokonać płatności w ratach.

 1. Pierwsza rata (590 PLN) powinna zostać opłacona podczas rejestracji.
 2. Dla studentów, którzy dołączą do grup w trakcie semestru, opłaty są obliczane indywidualnie.
 3. Płatności można dokonać
 • gotówką (umów się na spotkanie w szkole)
 • przy pomocy PayPal https://www.paypal.me/SpeakPOLISH (Proszę doliczyć opłatę dla PayPal)
 • przelewem na konto bankowe:

Metropolitan commercial Bank / Revolut Ltd

PLN

SPEAK Language Center

71 2360 0018 0107 0000 0044 5795

EUR and USD

SPEAK Language Center

(IBAN) GB05 REVO 0099 7029 6021 55

(SWIFT) REVOGB21

*Na płatność lub potwierdzenie transakcji oczekujemy do 7 dni:

NIEOBECNOŚĆ

Szkoła nie zwraca żadnych opłat za nieobecności.

Po 8 nieuzasadnionych nieobecnościach uczeń może zostać usunięty z grupy.

Jeśli zajęcia zostały odwołane z powodu problemów szkoły (choroba nauczyciela, problemy techniczne itp.), Szkoła organizuje zmianę lub odkłada zajęcia na inny termin, który jest odpowiedni dla wszystkich uczestników kursu.

Studenci, którzy nie ukończyli kursu, nie uzyskają certyfikatu ukończenia.

REZYGNACJA

 • W przypadku rezygnacji z kursu na więcej niż cztery tygodnie przed rozpoczęciem kursu student otrzymuje pełny zwrot kosztów.
 • W przypadku rezygnacji z kursu na mniej niż cztery tygodnie przed rozpoczęciem kursu lub do dwóch tygodni po jego rozpoczęciu, student, który zapłacił pełną opłatę, otrzymuje zwrot kwoty pomniejszonej o zadatek. Zadatek nie podlega zwrotowi w tym okresie.
 • W przypadku rezygnacji z kursu w terminie dłuższym niż dwa tygodnie po rozpoczęciu kursu opłata nie podlega zwrotowi.
 • Wszystkie ewentualne zwroty następują do miesiąca od zgłoszenia rezygnacji. 

PROMOCJE

Szkoła może oferować zniżki.

REKLAMACJE

Prawo do reklamacji przysługuje wszystkim. 

Reklamacja może dotyczyć metod nauczania i / lub kwestii organizacyjnych.

Reklamacje można kierować pocztą elektroniczną na adres:

manager@speaklanguages.pl

Właściwa reklamacja powinna zawierać:

 • Imię i nazwisko ucznia oraz poczta.
 • Opis sytuacji będącej przyczyną reklamacji.
 • Informację jaki sposób rozwiązania zaistniałej sytuacji byłby zadowalający. 

Reklamację należy zgłosić nie później niż 5 dni od zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

Szkoła ma 5 dni na rozpatrzenie sprawy od momentu otrzymania reklamacji.

O sposobie załatwienia sprawy student zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.

*Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności związane z pandemią COVID.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wobec brzmienia art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy Pana/Panią, iż przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegóły znajdzie Pan/Pani poniżej. 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma Karolina Malik z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Pilotów 28/4 31-462  Kraków), zwana dalej „Administratorem”. 

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 

Pana/Pani dane osobowe pozyskane w celu zawarcia i realizacji umowy o realizację usługi nauki języka oraz wydania niezbędnych dokumentów (zawsze na prośbę ucznia), której stroną jest osoba, której dane dotyczą, są przetwarzane na podstawie Pana/Pani zainteresowania ofertą Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust.1 lit.b RODO). Pana/Pani dane osobowe są nam potrzebne do wypełnienia naszych zobowiązań względem Pana/Pani, a w szczególności w celu zapewnienia usług dostarczanych przez szkołę SpeakPOLISH – Language Center. Pana/Pani dane osobowe są ponadto przetwarzane w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wskazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (tj. na podstawi art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Oprócz powyższego, Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co również jest prawnie uzasadnionym interesem podmiotów Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1. lit. f RODO). 

Odbiorcy danych 

Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom związanym z Administratorem na podstawie właściwych i zgodnych z obowiązującym, prawem umów współpracy lub umów powierzenia danych osobowych. 

Informujemy, iż wszelkie podmioty przetwarzające Pana/Pani dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania Polityki Ochrony Danych firmy Karolina Malik z siedzibą w Krakowie. 

Pana/Pani dane osobowe nigdy nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. 

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

Informujemy, iż jako Administrator nigdy nie przekazujemy Pana/Pani danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Informujemy, iż dane zawarte w korespondencji elektronicznej zostały zabezpieczone zgodnie ze standardami wynikającymi z RODO.

Okres przechowywania danych 

Pana/Pani dane osobowe pozyskane w celu świadczenia usług nauki języka oraz wydania niezbędnych dokumentów (zawsze na prośbę ucznia), w tym w celu zawarcia oraz wykonania umowy, jak również wypełnienia obowiązku prawnego oraz realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych). 

Pana/Pani prawa 

Informujemy, iż przysługuje Panu/Pani: 

1) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 

2) prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych; 

3) prawo do usunięcia danych osobowych; 

4) ograniczenie przetwarzania danych osobowych, jeśli Pana/Pani zdaniem dane osobowe dotyczące Pana/Pani są nieprawidłowe lub są przetwarzane bez podstawy prawnej, lub na czas ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

6) prawo do przeniesienia danych osobowych; 

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Informacja o dobrowolności podania danych osobowych 

Informujemy, iż podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem skutecznego wykonania i świadczenia usług przez Administratora.

REGULAMIN
 1. Zapisu na kurs dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (online), opłacenie kursu oraz akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Aby zdefiniować poziom językowy ucznia, należy wypełnić test oraz przejść rozmowę kwalifikacyjną z nauczycielem (nie dotyczy to osób, które rozpoczynają naukę języka).
 3. W przypadku, gdy wcześniej planowana grupa nie powstanie z powodu niewystarczającej liczby uczestników, studenci, którzy uiścili opłatę, otrzymają jej zwrot.
 4. Po rozpoczęciu kursu, w przypadku zmniejszenia liczby uczestników  (mniej niż 4 osób) szkoła może zaproponować inną grupę na tym samym poziomie.
 5. Kurs kończy się testem weryfikującym. Pozytywny wynik kwalifikuje ucznia do następnego poziomu.
 6. W przypadku jakichkolwiek sugestii lub uwag prosimy o kontakt z nauczycielem, biurem lub zarządem.
 7. W razie potrzeby Szkoła zastrzega sobie prawo do rozpoczęcia kursu z maksymalnie czternastodniowym opóźnieniem oraz zmiany nauczycieli podczas kursu.
 8. Szkoła zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć wykonanych podczas zajęć w celach marketingowych.

OPŁATY

 • Cena obejmuje:
 1. Kurs języka 160 godzin
 2. Materiały (podczas lekcji i online)
 3. Test kwalifikacyjny
 4. Certyfikat uczestnictwa
 5. Konsultacje z nauczycielem
 • Cena kursu nie ulegnie zmianie podczas kursu.

Uczestnicy mogą zapłacić z góry 1990 złotych lub mogą dokonać płatności w ratach.

 1. Pierwsza rata (590 PLN) powinna zostać opłacona podczas rejestracji.
 2. Dla studentów, którzy dołączą do grup w trakcie semestru, opłaty są obliczane indywidualnie.
 3. Płatności można dokonać
 • gotówką (umów się na spotkanie w szkole)
 • przy pomocy PayPal https://www.paypal.me/SpeakPOLISH (Proszę doliczyć opłatę dla PayPal)
 • przelewem na konto bankowe:

Metropolitan commercial Bank / Revolut Ltd

PLN

SPEAK Language Center

71 2360 0018 0107 0000 0044 5795

EUR and USD

SPEAK Language Center

(IBAN) GB05 REVO 0099 7029 6021 55

(SWIFT) REVOGB21

*Na płatność lub potwierdzenie transakcji oczekujemy do 7 dni:

NIEOBECNOŚĆ

Szkoła nie zwraca żadnych opłat za nieobecności.

Po 8 nieuzasadnionych nieobecnościach uczeń może zostać usunięty z grupy.

Jeśli zajęcia zostały odwołane z powodu problemów szkoły (choroba nauczyciela, problemy techniczne itp.), Szkoła organizuje zmianę lub odkłada zajęcia na inny termin, który jest odpowiedni dla wszystkich uczestników kursu.

Studenci, którzy nie ukończyli kursu, nie uzyskają certyfikatu ukończenia.

REZYGNACJA

 • W przypadku rezygnacji z kursu na więcej niż cztery tygodnie przed rozpoczęciem kursu student otrzymuje pełny zwrot kosztów.
 • W przypadku rezygnacji z kursu na mniej niż cztery tygodnie przed rozpoczęciem kursu lub do dwóch tygodni po jego rozpoczęciu, student, który zapłacił pełną opłatę, otrzymuje zwrot kwoty pomniejszonej o zadatek. Zadatek nie podlega zwrotowi w tym okresie.
 • W przypadku rezygnacji z kursu w terminie dłuższym niż dwa tygodnie po rozpoczęciu kursu opłata nie podlega zwrotowi.
 • Wszystkie ewentualne zwroty następują do miesiąca od zgłoszenia rezygnacji. 

PROMOCJE

Szkoła może oferować zniżki.

REKLAMACJE

Prawo do reklamacji przysługuje wszystkim. 

Reklamacja może dotyczyć metod nauczania i / lub kwestii organizacyjnych.

Reklamacje można kierować pocztą elektroniczną na adres:

manager@speaklanguages.pl

Właściwa reklamacja powinna zawierać:

 • Imię i nazwisko ucznia oraz poczta.
 • Opis sytuacji będącej przyczyną reklamacji.
 • Informację jaki sposób rozwiązania zaistniałej sytuacji byłby zadowalający. 

Reklamację należy zgłosić nie później niż 5 dni od zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

Szkoła ma 5 dni na rozpatrzenie sprawy od momentu otrzymania reklamacji.

O sposobie załatwienia sprawy student zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.

*Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności związane z pandemią COVID.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wobec brzmienia art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy Pana/Panią, iż przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegóły znajdzie Pan/Pani poniżej. 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma Karolina Malik z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Pilotów 28/4 31-462  Kraków), zwana dalej „Administratorem”. 

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 

Pana/Pani dane osobowe pozyskane w celu zawarcia i realizacji umowy o realizację usługi nauki języka oraz wydania niezbędnych dokumentów (zawsze na prośbę ucznia), której stroną jest osoba, której dane dotyczą, są przetwarzane na podstawie Pana/Pani zainteresowania ofertą Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust.1 lit.b RODO). Pana/Pani dane osobowe są nam potrzebne do wypełnienia naszych zobowiązań względem Pana/Pani, a w szczególności w celu zapewnienia usług dostarczanych przez szkołę SpeakPOLISH – Language Center. Pana/Pani dane osobowe są ponadto przetwarzane w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wskazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (tj. na podstawi art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Oprócz powyższego, Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co również jest prawnie uzasadnionym interesem podmiotów Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1. lit. f RODO). 

Odbiorcy danych 

Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom związanym z Administratorem na podstawie właściwych i zgodnych z obowiązującym, prawem umów współpracy lub umów powierzenia danych osobowych. 

Informujemy, iż wszelkie podmioty przetwarzające Pana/Pani dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania Polityki Ochrony Danych firmy Karolina Malik z siedzibą w Krakowie. 

Pana/Pani dane osobowe nigdy nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. 

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

Informujemy, iż jako Administrator nigdy nie przekazujemy Pana/Pani danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Informujemy, iż dane zawarte w korespondencji elektronicznej zostały zabezpieczone zgodnie ze standardami wynikającymi z RODO.

Okres przechowywania danych 

Pana/Pani dane osobowe pozyskane w celu świadczenia usług nauki języka oraz wydania niezbędnych dokumentów (zawsze na prośbę ucznia), w tym w celu zawarcia oraz wykonania umowy, jak również wypełnienia obowiązku prawnego oraz realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych). 

Pana/Pani prawa 

Informujemy, iż przysługuje Panu/Pani: 

1) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 

2) prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych; 

3) prawo do usunięcia danych osobowych; 

4) ograniczenie przetwarzania danych osobowych, jeśli Pana/Pani zdaniem dane osobowe dotyczące Pana/Pani są nieprawidłowe lub są przetwarzane bez podstawy prawnej, lub na czas ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

6) prawo do przeniesienia danych osobowych; 

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Informacja o dobrowolności podania danych osobowych 

Informujemy, iż podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem skutecznego wykonania i świadczenia usług przez Administratora.

REGULAMIN
 1. Zapisu na kurs dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (online), opłacenie kursu oraz akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Aby zdefiniować poziom językowy ucznia, należy wypełnić test oraz przejść rozmowę kwalifikacyjną z nauczycielem (nie dotyczy to osób, które rozpoczynają naukę języka).
 3. W przypadku, gdy wcześniej planowana grupa nie powstanie z powodu niewystarczającej liczby uczestników, studenci, którzy uiścili opłatę, otrzymają jej zwrot.
 4. Po rozpoczęciu kursu, w przypadku zmniejszenia liczby uczestników  (mniej niż 4 osób) szkoła może zaproponować inną grupę na tym samym poziomie.
 5. Kurs kończy się testem weryfikującym. Pozytywny wynik kwalifikuje ucznia do następnego poziomu.
 6. W przypadku jakichkolwiek sugestii lub uwag prosimy o kontakt z nauczycielem, biurem lub zarządem.
 7. W razie potrzeby Szkoła zastrzega sobie prawo do rozpoczęcia kursu z maksymalnie czternastodniowym opóźnieniem oraz zmiany nauczycieli podczas kursu.
 8. Szkoła zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć wykonanych podczas zajęć w celach marketingowych.

OPŁATY

 • Cena obejmuje:
 1. Kurs języka 80 godzin
 2. Materiały (podczas lekcji i online)
 3. Test kwalifikacyjny
 4. Certyfikat uczestnictwa
 5. Konsultacje z nauczycielem
 • Cena kursu nie ulegnie zmianie podczas kursu.

Uczestnicy mogą zapłacić z góry 1090 złotych lub mogą dokonać płatności w ratach.

 1. Pierwsza rata (590 PLN) powinna zostać opłacona podczas rejestracji.
 2. Dla studentów, którzy dołączą do grup w trakcie semestru, opłaty są obliczane indywidualnie.
 3. Płatności można dokonać
 • gotówką (umów się na spotkanie w szkole)
 • przy pomocy PayPal https://www.paypal.me/SpeakPOLISH (Proszę doliczyć opłatę dla PayPal)
 • przelewem na konto bankowe:

Metropolitan commercial Bank / Revolut Ltd

PLN

SPEAK Language Center

71 2360 0018 0107 0000 0044 5795

EUR and USD

SPEAK Language Center

(IBAN) GB05 REVO 0099 7029 6021 55

(SWIFT) REVOGB21

*Na płatność lub potwierdzenie transakcji oczekujemy do 7 dni:

NIEOBECNOŚĆ

Szkoła nie zwraca żadnych opłat za nieobecności.

Po 8 nieuzasadnionych nieobecnościach uczeń może zostać usunięty z grupy.

Jeśli zajęcia zostały odwołane z powodu problemów szkoły (choroba nauczyciela, problemy techniczne itp.), Szkoła organizuje zmianę lub odkłada zajęcia na inny termin, który jest odpowiedni dla wszystkich uczestników kursu.

Studenci, którzy nie ukończyli kursu, nie uzyskają certyfikatu ukończenia.

REZYGNACJA

 • W przypadku rezygnacji z kursu na więcej niż cztery tygodnie przed rozpoczęciem kursu student otrzymuje pełny zwrot kosztów.
 • W przypadku rezygnacji z kursu na mniej niż cztery tygodnie przed rozpoczęciem kursu lub do dwóch tygodni po jego rozpoczęciu, student, który zapłacił pełną opłatę, otrzymuje zwrot kwoty pomniejszonej o zadatek. Zadatek nie podlega zwrotowi w tym okresie.
 • W przypadku rezygnacji z kursu w terminie dłuższym niż dwa tygodnie po rozpoczęciu kursu opłata nie podlega zwrotowi.
 • Wszystkie ewentualne zwroty następują do miesiąca od zgłoszenia rezygnacji. 

PROMOCJE

Szkoła może oferować zniżki.

REKLAMACJE

Prawo do reklamacji przysługuje wszystkim. 

Reklamacja może dotyczyć metod nauczania i / lub kwestii organizacyjnych.

Reklamacje można kierować pocztą elektroniczną na adres:

manager@speaklanguages.pl

Właściwa reklamacja powinna zawierać:

 • Imię i nazwisko ucznia oraz poczta.
 • Opis sytuacji będącej przyczyną reklamacji.
 • Informację jaki sposób rozwiązania zaistniałej sytuacji byłby zadowalający. 

Reklamację należy zgłosić nie później niż 5 dni od zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

Szkoła ma 5 dni na rozpatrzenie sprawy od momentu otrzymania reklamacji.

O sposobie załatwienia sprawy student zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.

*Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności związane z pandemią COVID.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wobec brzmienia art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy Pana/Panią, iż przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegóły znajdzie Pan/Pani poniżej. 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma Karolina Malik z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Pilotów 28/4 31-462  Kraków), zwana dalej „Administratorem”. 

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 

Pana/Pani dane osobowe pozyskane w celu zawarcia i realizacji umowy o realizację usługi nauki języka oraz wydania niezbędnych dokumentów (zawsze na prośbę ucznia), której stroną jest osoba, której dane dotyczą, są przetwarzane na podstawie Pana/Pani zainteresowania ofertą Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust.1 lit.b RODO). Pana/Pani dane osobowe są nam potrzebne do wypełnienia naszych zobowiązań względem Pana/Pani, a w szczególności w celu zapewnienia usług dostarczanych przez szkołę SpeakPOLISH – Language Center. Pana/Pani dane osobowe są ponadto przetwarzane w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wskazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (tj. na podstawi art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Oprócz powyższego, Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co również jest prawnie uzasadnionym interesem podmiotów Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1. lit. f RODO). 

Odbiorcy danych 

Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom związanym z Administratorem na podstawie właściwych i zgodnych z obowiązującym, prawem umów współpracy lub umów powierzenia danych osobowych. 

Informujemy, iż wszelkie podmioty przetwarzające Pana/Pani dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania Polityki Ochrony Danych firmy Karolina Malik z siedzibą w Krakowie. 

Pana/Pani dane osobowe nigdy nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. 

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

Informujemy, iż jako Administrator nigdy nie przekazujemy Pana/Pani danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Informujemy, iż dane zawarte w korespondencji elektronicznej zostały zabezpieczone zgodnie ze standardami wynikającymi z RODO.

Okres przechowywania danych 

Pana/Pani dane osobowe pozyskane w celu świadczenia usług nauki języka oraz wydania niezbędnych dokumentów (zawsze na prośbę ucznia), w tym w celu zawarcia oraz wykonania umowy, jak również wypełnienia obowiązku prawnego oraz realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych). 

Pana/Pani prawa 

Informujemy, iż przysługuje Panu/Pani: 

1) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 

2) prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych; 

3) prawo do usunięcia danych osobowych; 

4) ograniczenie przetwarzania danych osobowych, jeśli Pana/Pani zdaniem dane osobowe dotyczące Pana/Pani są nieprawidłowe lub są przetwarzane bez podstawy prawnej, lub na czas ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

6) prawo do przeniesienia danych osobowych; 

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Informacja o dobrowolności podania danych osobowych 

Informujemy, iż podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem skutecznego wykonania i świadczenia usług przez Administratora.

REGULAMIN
 1. Zapisu na kurs dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (online), opłacenie kursu oraz akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Aby zdefiniować poziom językowy ucznia, należy wypełnić test oraz przejść rozmowę kwalifikacyjną z nauczycielem (nie dotyczy to osób, które rozpoczynają naukę języka).
 3. W przypadku, gdy wcześniej planowana grupa nie powstanie z powodu niewystarczającej liczby uczestników, studenci, którzy uiścili opłatę, otrzymają jej zwrot.
 4. Po rozpoczęciu kursu, w przypadku zmniejszenia liczby uczestników  (mniej niż 4 osób) szkoła może zaproponować inną grupę na tym samym poziomie.
 5. Kurs kończy się testem weryfikującym. Pozytywny wynik kwalifikuje ucznia do następnego poziomu.
 6. W przypadku jakichkolwiek sugestii lub uwag prosimy o kontakt z nauczycielem, biurem lub zarządem.
 7. W razie potrzeby Szkoła zastrzega sobie prawo do rozpoczęcia kursu z maksymalnie czternastodniowym opóźnieniem oraz zmiany nauczycieli podczas kursu.
 8. Szkoła zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć wykonanych podczas zajęć w celach marketingowych.

OPŁATY

 • Cena obejmuje:
 1. Kurs języka 160 godzin
 2. Materiały (podczas lekcji i online)
 3. Test kwalifikacyjny
 4. Certyfikat uczestnictwa
 5. Konsultacje z nauczycielem
 • Cena kursu nie ulegnie zmianie podczas kursu.

Uczestnicy mogą zapłacić z góry 1990 złotych lub mogą dokonać płatności w ratach.

 1. Pierwsza rata (590 PLN) powinna zostać opłacona podczas rejestracji.
 2. Dla studentów, którzy dołączą do grup w trakcie semestru, opłaty są obliczane indywidualnie.
 3. Płatności można dokonać
 • gotówką (umów się na spotkanie w szkole)
 • przy pomocy PayPal https://www.paypal.me/SpeakPOLISH (Proszę doliczyć opłatę dla PayPal)
 • przelewem na konto bankowe:

Metropolitan commercial Bank / Revolut Ltd

PLN

SPEAK Language Center

71 2360 0018 0107 0000 0044 5795

EUR and USD

SPEAK Language Center

(IBAN) GB05 REVO 0099 7029 6021 55

(SWIFT) REVOGB21

*Na płatność lub potwierdzenie transakcji oczekujemy do 7 dni:

NIEOBECNOŚĆ

Szkoła nie zwraca żadnych opłat za nieobecności.

Po 8 nieuzasadnionych nieobecnościach uczeń może zostać usunięty z grupy.

Jeśli zajęcia zostały odwołane z powodu problemów szkoły (choroba nauczyciela, problemy techniczne itp.), Szkoła organizuje zmianę lub odkłada zajęcia na inny termin, który jest odpowiedni dla wszystkich uczestników kursu.

Studenci, którzy nie ukończyli kursu, nie uzyskają certyfikatu ukończenia.

REZYGNACJA

 • W przypadku rezygnacji z kursu na więcej niż cztery tygodnie przed rozpoczęciem kursu student otrzymuje pełny zwrot kosztów.
 • W przypadku rezygnacji z kursu na mniej niż cztery tygodnie przed rozpoczęciem kursu lub do dwóch tygodni po jego rozpoczęciu, student, który zapłacił pełną opłatę, otrzymuje zwrot kwoty pomniejszonej o zadatek. Zadatek nie podlega zwrotowi w tym okresie.
 • W przypadku rezygnacji z kursu w terminie dłuższym niż dwa tygodnie po rozpoczęciu kursu opłata nie podlega zwrotowi.
 • Wszystkie ewentualne zwroty następują do miesiąca od zgłoszenia rezygnacji. 

PROMOCJE

Szkoła może oferować zniżki.

REKLAMACJE

Prawo do reklamacji przysługuje wszystkim. 

Reklamacja może dotyczyć metod nauczania i / lub kwestii organizacyjnych.

Reklamacje można kierować pocztą elektroniczną na adres:

manager@speaklanguages.pl

Właściwa reklamacja powinna zawierać:

 • Imię i nazwisko ucznia oraz poczta.
 • Opis sytuacji będącej przyczyną reklamacji.
 • Informację jaki sposób rozwiązania zaistniałej sytuacji byłby zadowalający. 

Reklamację należy zgłosić nie później niż 5 dni od zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

Szkoła ma 5 dni na rozpatrzenie sprawy od momentu otrzymania reklamacji.

O sposobie załatwienia sprawy student zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.

*Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności związane z pandemią COVID.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wobec brzmienia art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy Pana/Panią, iż przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegóły znajdzie Pan/Pani poniżej. 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma Karolina Malik z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Pilotów 28/4 31-462  Kraków), zwana dalej „Administratorem”. 

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 

Pana/Pani dane osobowe pozyskane w celu zawarcia i realizacji umowy o realizację usługi nauki języka oraz wydania niezbędnych dokumentów (zawsze na prośbę ucznia), której stroną jest osoba, której dane dotyczą, są przetwarzane na podstawie Pana/Pani zainteresowania ofertą Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust.1 lit.b RODO). Pana/Pani dane osobowe są nam potrzebne do wypełnienia naszych zobowiązań względem Pana/Pani, a w szczególności w celu zapewnienia usług dostarczanych przez szkołę SpeakPOLISH – Language Center. Pana/Pani dane osobowe są ponadto przetwarzane w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wskazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (tj. na podstawi art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Oprócz powyższego, Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co również jest prawnie uzasadnionym interesem podmiotów Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1. lit. f RODO). 

Odbiorcy danych 

Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom związanym z Administratorem na podstawie właściwych i zgodnych z obowiązującym, prawem umów współpracy lub umów powierzenia danych osobowych. 

Informujemy, iż wszelkie podmioty przetwarzające Pana/Pani dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania Polityki Ochrony Danych firmy Karolina Malik z siedzibą w Krakowie. 

Pana/Pani dane osobowe nigdy nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. 

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

Informujemy, iż jako Administrator nigdy nie przekazujemy Pana/Pani danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Informujemy, iż dane zawarte w korespondencji elektronicznej zostały zabezpieczone zgodnie ze standardami wynikającymi z RODO.

Okres przechowywania danych 

Pana/Pani dane osobowe pozyskane w celu świadczenia usług nauki języka oraz wydania niezbędnych dokumentów (zawsze na prośbę ucznia), w tym w celu zawarcia oraz wykonania umowy, jak również wypełnienia obowiązku prawnego oraz realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych). 

Pana/Pani prawa 

Informujemy, iż przysługuje Panu/Pani: 

1) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 

2) prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych; 

3) prawo do usunięcia danych osobowych; 

4) ograniczenie przetwarzania danych osobowych, jeśli Pana/Pani zdaniem dane osobowe dotyczące Pana/Pani są nieprawidłowe lub są przetwarzane bez podstawy prawnej, lub na czas ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

6) prawo do przeniesienia danych osobowych; 

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Informacja o dobrowolności podania danych osobowych 

Informujemy, iż podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem skutecznego wykonania i świadczenia usług przez Administratora.

REGULAMIN
 1. Zapisu na kurs dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (online), opłacenie kursu oraz akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Aby zdefiniować poziom językowy ucznia, należy wypełnić test oraz przejść rozmowę kwalifikacyjną z nauczycielem (nie dotyczy to osób, które rozpoczynają naukę języka).
 3. W przypadku, gdy wcześniej planowana grupa nie powstanie z powodu niewystarczającej liczby uczestników, studenci, którzy uiścili opłatę, otrzymają jej zwrot.
 4. Po rozpoczęciu kursu, w przypadku zmniejszenia liczby uczestników  (mniej niż 4 osób) szkoła może zaproponować inną grupę na tym samym poziomie.
 5. Kurs kończy się testem weryfikującym. Pozytywny wynik kwalifikuje ucznia do następnego poziomu.
 6. W przypadku jakichkolwiek sugestii lub uwag prosimy o kontakt z nauczycielem, biurem lub zarządem.
 7. W razie potrzeby Szkoła zastrzega sobie prawo do rozpoczęcia kursu z maksymalnie czternastodniowym opóźnieniem oraz zmiany nauczycieli podczas kursu.
 8. Szkoła zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć wykonanych podczas zajęć w celach marketingowych.

OPŁATY

 • Cena obejmuje:
 1. Kurs języka 160 godzin
 2. Materiały (podczas lekcji i online)
 3. Test kwalifikacyjny
 4. Certyfikat uczestnictwa
 5. Konsultacje z nauczycielem
 • Cena kursu nie ulegnie zmianie podczas kursu.

Uczestnicy mogą zapłacić z góry 1990 złotych lub mogą dokonać płatności w ratach.

 1. Pierwsza rata (590 PLN) powinna zostać opłacona podczas rejestracji.
 2. Dla studentów, którzy dołączą do grup w trakcie semestru, opłaty są obliczane indywidualnie.
 3. Płatności można dokonać
 • gotówką (umów się na spotkanie w szkole)
 • przy pomocy PayPal https://www.paypal.me/SpeakPOLISH (Proszę doliczyć opłatę dla PayPal)
 • przelewem na konto bankowe:

Metropolitan commercial Bank / Revolut Ltd

PLN

SPEAK Language Center

71 2360 0018 0107 0000 0044 5795

EUR and USD

SPEAK Language Center

(IBAN) GB05 REVO 0099 7029 6021 55

(SWIFT) REVOGB21

*Na płatność lub potwierdzenie transakcji oczekujemy do 7 dni:

NIEOBECNOŚĆ

Szkoła nie zwraca żadnych opłat za nieobecności.

Po 8 nieuzasadnionych nieobecnościach uczeń może zostać usunięty z grupy.

Jeśli zajęcia zostały odwołane z powodu problemów szkoły (choroba nauczyciela, problemy techniczne itp.), Szkoła organizuje zmianę lub odkłada zajęcia na inny termin, który jest odpowiedni dla wszystkich uczestników kursu.

Studenci, którzy nie ukończyli kursu, nie uzyskają certyfikatu ukończenia.

REZYGNACJA

 • W przypadku rezygnacji z kursu na więcej niż cztery tygodnie przed rozpoczęciem kursu student otrzymuje pełny zwrot kosztów.
 • W przypadku rezygnacji z kursu na mniej niż cztery tygodnie przed rozpoczęciem kursu lub do dwóch tygodni po jego rozpoczęciu, student, który zapłacił pełną opłatę, otrzymuje zwrot kwoty pomniejszonej o zadatek. Zadatek nie podlega zwrotowi w tym okresie.
 • W przypadku rezygnacji z kursu w terminie dłuższym niż dwa tygodnie po rozpoczęciu kursu opłata nie podlega zwrotowi.
 • Wszystkie ewentualne zwroty następują do miesiąca od zgłoszenia rezygnacji. 

PROMOCJE

Szkoła może oferować zniżki.

REKLAMACJE

Prawo do reklamacji przysługuje wszystkim. 

Reklamacja może dotyczyć metod nauczania i / lub kwestii organizacyjnych.

Reklamacje można kierować pocztą elektroniczną na adres:

manager@speaklanguages.pl

Właściwa reklamacja powinna zawierać:

 • Imię i nazwisko ucznia oraz poczta.
 • Opis sytuacji będącej przyczyną reklamacji.
 • Informację jaki sposób rozwiązania zaistniałej sytuacji byłby zadowalający. 

Reklamację należy zgłosić nie później niż 5 dni od zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

Szkoła ma 5 dni na rozpatrzenie sprawy od momentu otrzymania reklamacji.

O sposobie załatwienia sprawy student zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.

*Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności związane z pandemią COVID.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wobec brzmienia art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy Pana/Panią, iż przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegóły znajdzie Pan/Pani poniżej. 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma Karolina Malik z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Pilotów 28/4 31-462  Kraków), zwana dalej „Administratorem”. 

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 

Pana/Pani dane osobowe pozyskane w celu zawarcia i realizacji umowy o realizację usługi nauki języka oraz wydania niezbędnych dokumentów (zawsze na prośbę ucznia), której stroną jest osoba, której dane dotyczą, są przetwarzane na podstawie Pana/Pani zainteresowania ofertą Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust.1 lit.b RODO). Pana/Pani dane osobowe są nam potrzebne do wypełnienia naszych zobowiązań względem Pana/Pani, a w szczególności w celu zapewnienia usług dostarczanych przez szkołę SpeakPOLISH – Language Center. Pana/Pani dane osobowe są ponadto przetwarzane w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wskazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (tj. na podstawi art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Oprócz powyższego, Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co również jest prawnie uzasadnionym interesem podmiotów Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1. lit. f RODO). 

Odbiorcy danych 

Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom związanym z Administratorem na podstawie właściwych i zgodnych z obowiązującym, prawem umów współpracy lub umów powierzenia danych osobowych. 

Informujemy, iż wszelkie podmioty przetwarzające Pana/Pani dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania Polityki Ochrony Danych firmy Karolina Malik z siedzibą w Krakowie. 

Pana/Pani dane osobowe nigdy nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. 

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

Informujemy, iż jako Administrator nigdy nie przekazujemy Pana/Pani danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Informujemy, iż dane zawarte w korespondencji elektronicznej zostały zabezpieczone zgodnie ze standardami wynikającymi z RODO.

Okres przechowywania danych 

Pana/Pani dane osobowe pozyskane w celu świadczenia usług nauki języka oraz wydania niezbędnych dokumentów (zawsze na prośbę ucznia), w tym w celu zawarcia oraz wykonania umowy, jak również wypełnienia obowiązku prawnego oraz realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych). 

Pana/Pani prawa 

Informujemy, iż przysługuje Panu/Pani: 

1) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 

2) prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych; 

3) prawo do usunięcia danych osobowych; 

4) ograniczenie przetwarzania danych osobowych, jeśli Pana/Pani zdaniem dane osobowe dotyczące Pana/Pani są nieprawidłowe lub są przetwarzane bez podstawy prawnej, lub na czas ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

6) prawo do przeniesienia danych osobowych; 

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Informacja o dobrowolności podania danych osobowych 

Informujemy, iż podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem skutecznego wykonania i świadczenia usług przez Administratora.

REGULAMIN
 1. Zapisu na kurs dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (online), opłacenie kursu oraz akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Aby zdefiniować poziom językowy ucznia, należy wypełnić test oraz przejść rozmowę kwalifikacyjną z nauczycielem (nie dotyczy to osób, które rozpoczynają naukę języka).
 3. W przypadku, gdy wcześniej planowana grupa nie powstanie z powodu niewystarczającej liczby uczestników, studenci, którzy uiścili opłatę, otrzymają jej zwrot.
 4. Po rozpoczęciu kursu, w przypadku zmniejszenia liczby uczestników  (mniej niż 4 osób) szkoła może zaproponować inną grupę na tym samym poziomie.
 5. Kurs kończy się testem weryfikującym. Pozytywny wynik kwalifikuje ucznia do następnego poziomu.
 6. W przypadku jakichkolwiek sugestii lub uwag prosimy o kontakt z nauczycielem, biurem lub zarządem.
 7. W razie potrzeby Szkoła zastrzega sobie prawo do rozpoczęcia kursu z maksymalnie czternastodniowym opóźnieniem oraz zmiany nauczycieli podczas kursu.
 8. Szkoła zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć wykonanych podczas zajęć w celach marketingowych.

OPŁATY

 • Cena obejmuje:
 1. Kurs języka 240 godzin
 2. Materiały (podczas lekcji i online)
 3. Test kwalifikacyjny
 4. Certyfikat uczestnictwa
 5. Konsultacje z nauczycielem
 • Cena kursu nie ulegnie zmianie podczas kursu.

Uczestnicy mogą zapłacić z góry 2490 złotych lub mogą dokonać płatności w ratach.

 1. Pierwsza rata (590 PLN) powinna zostać opłacona podczas rejestracji.
 2. Dla studentów, którzy dołączą do grup w trakcie semestru, opłaty są obliczane indywidualnie.
 3. Płatności można dokonać
 • gotówką (umów się na spotkanie w szkole)
 • przy pomocy PayPal https://www.paypal.me/SpeakPOLISH (Proszę doliczyć opłatę dla PayPal)
 • przelewem na konto bankowe:

Metropolitan commercial Bank / Revolut Ltd

PLN

SPEAK Language Center

71 2360 0018 0107 0000 0044 5795

EUR and USD

SPEAK Language Center

(IBAN) GB05 REVO 0099 7029 6021 55

(SWIFT) REVOGB21

*Na płatność lub potwierdzenie transakcji oczekujemy do 7 dni:

NIEOBECNOŚĆ

Szkoła nie zwraca żadnych opłat za nieobecności.

Po 8 nieuzasadnionych nieobecnościach uczeń może zostać usunięty z grupy.

Jeśli zajęcia zostały odwołane z powodu problemów szkoły (choroba nauczyciela, problemy techniczne itp.), Szkoła organizuje zmianę lub odkłada zajęcia na inny termin, który jest odpowiedni dla wszystkich uczestników kursu.

Studenci, którzy nie ukończyli kursu, nie uzyskają certyfikatu ukończenia.

REZYGNACJA

 • W przypadku rezygnacji z kursu na więcej niż cztery tygodnie przed rozpoczęciem kursu student otrzymuje pełny zwrot kosztów.
 • W przypadku rezygnacji z kursu na mniej niż cztery tygodnie przed rozpoczęciem kursu lub do dwóch tygodni po jego rozpoczęciu, student, który zapłacił pełną opłatę, otrzymuje zwrot kwoty pomniejszonej o zadatek. Zadatek nie podlega zwrotowi w tym okresie.
 • W przypadku rezygnacji z kursu w terminie dłuższym niż dwa tygodnie po rozpoczęciu kursu opłata nie podlega zwrotowi.
 • Wszystkie ewentualne zwroty następują do miesiąca od zgłoszenia rezygnacji. 

PROMOCJE

Szkoła może oferować zniżki.

REKLAMACJE

Prawo do reklamacji przysługuje wszystkim. 

Reklamacja może dotyczyć metod nauczania i / lub kwestii organizacyjnych.

Reklamacje można kierować pocztą elektroniczną na adres:

manager@speaklanguages.pl

Właściwa reklamacja powinna zawierać:

 • Imię i nazwisko ucznia oraz poczta.
 • Opis sytuacji będącej przyczyną reklamacji.
 • Informację jaki sposób rozwiązania zaistniałej sytuacji byłby zadowalający. 

Reklamację należy zgłosić nie później niż 5 dni od zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

Szkoła ma 5 dni na rozpatrzenie sprawy od momentu otrzymania reklamacji.

O sposobie załatwienia sprawy student zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.

*Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności związane z pandemią COVID.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wobec brzmienia art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy Pana/Panią, iż przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegóły znajdzie Pan/Pani poniżej. 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma Karolina Malik z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Pilotów 28/4 31-462  Kraków), zwana dalej „Administratorem”. 

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 

Pana/Pani dane osobowe pozyskane w celu zawarcia i realizacji umowy o realizację usługi nauki języka oraz wydania niezbędnych dokumentów (zawsze na prośbę ucznia), której stroną jest osoba, której dane dotyczą, są przetwarzane na podstawie Pana/Pani zainteresowania ofertą Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust.1 lit.b RODO). Pana/Pani dane osobowe są nam potrzebne do wypełnienia naszych zobowiązań względem Pana/Pani, a w szczególności w celu zapewnienia usług dostarczanych przez szkołę SpeakPOLISH – Language Center. Pana/Pani dane osobowe są ponadto przetwarzane w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wskazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (tj. na podstawi art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Oprócz powyższego, Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co również jest prawnie uzasadnionym interesem podmiotów Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1. lit. f RODO). 

Odbiorcy danych 

Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom związanym z Administratorem na podstawie właściwych i zgodnych z obowiązującym, prawem umów współpracy lub umów powierzenia danych osobowych. 

Informujemy, iż wszelkie podmioty przetwarzające Pana/Pani dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania Polityki Ochrony Danych firmy Karolina Malik z siedzibą w Krakowie. 

Pana/Pani dane osobowe nigdy nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. 

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

Informujemy, iż jako Administrator nigdy nie przekazujemy Pana/Pani danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Informujemy, iż dane zawarte w korespondencji elektronicznej zostały zabezpieczone zgodnie ze standardami wynikającymi z RODO.

Okres przechowywania danych 

Pana/Pani dane osobowe pozyskane w celu świadczenia usług nauki języka oraz wydania niezbędnych dokumentów (zawsze na prośbę ucznia), w tym w celu zawarcia oraz wykonania umowy, jak również wypełnienia obowiązku prawnego oraz realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych). 

Pana/Pani prawa 

Informujemy, iż przysługuje Panu/Pani: 

1) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 

2) prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych; 

3) prawo do usunięcia danych osobowych; 

4) ograniczenie przetwarzania danych osobowych, jeśli Pana/Pani zdaniem dane osobowe dotyczące Pana/Pani są nieprawidłowe lub są przetwarzane bez podstawy prawnej, lub na czas ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

6) prawo do przeniesienia danych osobowych; 

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Informacja o dobrowolności podania danych osobowych 

Informujemy, iż podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem skutecznego wykonania i świadczenia usług przez Administratora.

REGULAMIN
 1. Zapisu na kurs dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (online), opłacenie kursu oraz akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Aby zdefiniować poziom językowy ucznia, należy wypełnić test oraz przejść rozmowę kwalifikacyjną z nauczycielem (nie dotyczy to osób, które rozpoczynają naukę języka).
 3. W przypadku, gdy wcześniej planowana grupa nie powstanie z powodu niewystarczającej liczby uczestników, studenci, którzy uiścili opłatę, otrzymają jej zwrot.
 4. Po rozpoczęciu kursu, w przypadku zmniejszenia liczby uczestników  (mniej niż 4 osób) szkoła może zaproponować inną grupę na tym samym poziomie.
 5. Kurs kończy się testem weryfikującym. Pozytywny wynik kwalifikuje ucznia do następnego poziomu.
 6. W przypadku jakichkolwiek sugestii lub uwag prosimy o kontakt z nauczycielem, biurem lub zarządem.
 7. W razie potrzeby Szkoła zastrzega sobie prawo do rozpoczęcia kursu z maksymalnie czternastodniowym opóźnieniem oraz zmiany nauczycieli podczas kursu.
 8. Szkoła zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć wykonanych podczas zajęć w celach marketingowych.

OPŁATY

 • Cena obejmuje:
 1. Kurs języka 40 godzin
 2. Materiały (podczas lekcji i online)
 3. Test kwalifikacyjny
 4. Certyfikat uczestnictwa
 5. Konsultacje z nauczycielem
 • Cena kursu nie ulegnie zmianie podczas kursu.

Kwota 590 PLN powinna zostać opłacona podczas rejestracji.

 1. Dla studentów, którzy dołączą do grup w trakcie semestru, opłaty są obliczane indywidualnie.
 2. Płatności można dokonać
 • gotówką (umów się na spotkanie w szkole)
 • przy pomocy PayPal https://www.paypal.me/SpeakPOLISH (Proszę doliczyć opłatę dla PayPal)
 • przelewem na konto bankowe:

Metropolitan commercial Bank / Revolut Ltd

PLN

SPEAK Language Center

71 2360 0018 0107 0000 0044 5795

EUR and USD

SPEAK Language Center

(IBAN) GB05 REVO 0099 7029 6021 55

(SWIFT) REVOGB21

*Na płatność lub potwierdzenie transakcji oczekujemy do 7 dni:

NIEOBECNOŚĆ

Szkoła nie zwraca żadnych opłat za nieobecności.

Po 8 nieuzasadnionych nieobecnościach uczeń może zostać usunięty z grupy.

Jeśli zajęcia zostały odwołane z powodu problemów szkoły (choroba nauczyciela, problemy techniczne itp.), Szkoła organizuje zmianę lub odkłada zajęcia na inny termin, który jest odpowiedni dla wszystkich uczestników kursu.

Studenci, którzy nie ukończyli kursu, nie uzyskają certyfikatu ukończenia.

REZYGNACJA

 • W przypadku rezygnacji z kursu na więcej niż cztery tygodnie przed rozpoczęciem kursu student otrzymuje pełny zwrot kosztów.
 • W przypadku rezygnacji z kursu na mniej niż cztery tygodnie przed rozpoczęciem kursu lub do dwóch tygodni po jego rozpoczęciu, student, który zapłacił pełną opłatę, otrzymuje zwrot kwoty pomniejszonej o zadatek. Zadatek nie podlega zwrotowi w tym okresie.
 • W przypadku rezygnacji z kursu w terminie dłuższym niż dwa tygodnie po rozpoczęciu kursu opłata nie podlega zwrotowi.
 • Wszystkie ewentualne zwroty następują do miesiąca od zgłoszenia rezygnacji. 

PROMOCJE

Szkoła może oferować zniżki.

REKLAMACJE

Prawo do reklamacji przysługuje wszystkim. 

Reklamacja może dotyczyć metod nauczania i / lub kwestii organizacyjnych.

Reklamacje można kierować pocztą elektroniczną na adres:

manager@speaklanguages.pl

Właściwa reklamacja powinna zawierać:

 • Imię i nazwisko ucznia oraz poczta.
 • Opis sytuacji będącej przyczyną reklamacji.
 • Informację jaki sposób rozwiązania zaistniałej sytuacji byłby zadowalający. 

Reklamację należy zgłosić nie później niż 5 dni od zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

Szkoła ma 5 dni na rozpatrzenie sprawy od momentu otrzymania reklamacji.

O sposobie załatwienia sprawy student zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.

*Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności związane z pandemią COVID.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wobec brzmienia art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy Pana/Panią, iż przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegóły znajdzie Pan/Pani poniżej. 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma Karolina Malik z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Pilotów 28/4 31-462  Kraków), zwana dalej „Administratorem”. 

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 

Pana/Pani dane osobowe pozyskane w celu zawarcia i realizacji umowy o realizację usługi nauki języka oraz wydania niezbędnych dokumentów (zawsze na prośbę ucznia), której stroną jest osoba, której dane dotyczą, są przetwarzane na podstawie Pana/Pani zainteresowania ofertą Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust.1 lit.b RODO). Pana/Pani dane osobowe są nam potrzebne do wypełnienia naszych zobowiązań względem Pana/Pani, a w szczególności w celu zapewnienia usług dostarczanych przez szkołę SpeakPOLISH – Language Center. Pana/Pani dane osobowe są ponadto przetwarzane w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wskazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (tj. na podstawi art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Oprócz powyższego, Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co również jest prawnie uzasadnionym interesem podmiotów Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1. lit. f RODO). 

Odbiorcy danych 

Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom związanym z Administratorem na podstawie właściwych i zgodnych z obowiązującym, prawem umów współpracy lub umów powierzenia danych osobowych. 

Informujemy, iż wszelkie podmioty przetwarzające Pana/Pani dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania Polityki Ochrony Danych firmy Karolina Malik z siedzibą w Krakowie. 

Pana/Pani dane osobowe nigdy nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. 

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

Informujemy, iż jako Administrator nigdy nie przekazujemy Pana/Pani danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Informujemy, iż dane zawarte w korespondencji elektronicznej zostały zabezpieczone zgodnie ze standardami wynikającymi z RODO.

Okres przechowywania danych 

Pana/Pani dane osobowe pozyskane w celu świadczenia usług nauki języka oraz wydania niezbędnych dokumentów (zawsze na prośbę ucznia), w tym w celu zawarcia oraz wykonania umowy, jak również wypełnienia obowiązku prawnego oraz realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych). 

Pana/Pani prawa 

Informujemy, iż przysługuje Panu/Pani: 

1) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 

2) prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych; 

3) prawo do usunięcia danych osobowych; 

4) ograniczenie przetwarzania danych osobowych, jeśli Pana/Pani zdaniem dane osobowe dotyczące Pana/Pani są nieprawidłowe lub są przetwarzane bez podstawy prawnej, lub na czas ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

6) prawo do przeniesienia danych osobowych; 

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Informacja o dobrowolności podania danych osobowych 

Informujemy, iż podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem skutecznego wykonania i świadczenia usług przez Administratora.

REGULAMIN
 1. Zapisu na kurs dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (online), opłacenie kursu oraz akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Aby zdefiniować poziom językowy ucznia, należy wypełnić test oraz przejść rozmowę kwalifikacyjną z nauczycielem (nie dotyczy to osób, które rozpoczynają naukę języka).
 3. W przypadku, gdy wcześniej planowana grupa nie powstanie z powodu niewystarczającej liczby uczestników, studenci, którzy uiścili opłatę, otrzymają jej zwrot.
 4. Po rozpoczęciu kursu, w przypadku zmniejszenia liczby uczestników  (mniej niż 4 osób) szkoła może zaproponować inną grupę na tym samym poziomie.
 5. Kurs kończy się testem weryfikującym. Pozytywny wynik kwalifikuje ucznia do następnego poziomu.
 6. W przypadku jakichkolwiek sugestii lub uwag prosimy o kontakt z nauczycielem, biurem lub zarządem.
 7. W razie potrzeby Szkoła zastrzega sobie prawo do rozpoczęcia kursu z maksymalnie czternastodniowym opóźnieniem oraz zmiany nauczycieli podczas kursu.
 8. Szkoła zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć wykonanych podczas zajęć w celach marketingowych.

OPŁATY

 • Cena obejmuje:
 1. Kurs języka 80 godzin
 2. Materiały (podczas lekcji i online)
 3. Test kwalifikacyjny
 4. Certyfikat uczestnictwa
 5. Konsultacje z nauczycielem
 • Cena kursu nie ulegnie zmianie podczas kursu.

Uczestnicy mogą zapłacić z góry 990 złotych lub mogą dokonać płatności w ratach.

 1. Pierwsza rata (590 PLN) powinna zostać opłacona podczas rejestracji.
 2. Dla studentów, którzy dołączą do grup w trakcie semestru, opłaty są obliczane indywidualnie.
 3. Płatności można dokonać
 • gotówką (umów się na spotkanie w szkole)
 • przy pomocy PayPal https://www.paypal.me/SpeakPOLISH (Proszę doliczyć opłatę dla PayPal)
 • przelewem na konto bankowe:

Metropolitan commercial Bank / Revolut Ltd

PLN

SPEAK Language Center

71 2360 0018 0107 0000 0044 5795

EUR and USD

SPEAK Language Center

(IBAN) GB05 REVO 0099 7029 6021 55

(SWIFT) REVOGB21

*Na płatność lub potwierdzenie transakcji oczekujemy do 7 dni:

NIEOBECNOŚĆ

Szkoła nie zwraca żadnych opłat za nieobecności.

Po 8 nieuzasadnionych nieobecnościach uczeń może zostać usunięty z grupy.

Jeśli zajęcia zostały odwołane z powodu problemów szkoły (choroba nauczyciela, problemy techniczne itp.), Szkoła organizuje zmianę lub odkłada zajęcia na inny termin, który jest odpowiedni dla wszystkich uczestników kursu.

Studenci, którzy nie ukończyli kursu, nie uzyskają certyfikatu ukończenia.

REZYGNACJA

 • W przypadku rezygnacji z kursu na więcej niż cztery tygodnie przed rozpoczęciem kursu student otrzymuje pełny zwrot kosztów.
 • W przypadku rezygnacji z kursu na mniej niż cztery tygodnie przed rozpoczęciem kursu lub do dwóch tygodni po jego rozpoczęciu, student, który zapłacił pełną opłatę, otrzymuje zwrot kwoty pomniejszonej o zadatek. Zadatek nie podlega zwrotowi w tym okresie.
 • W przypadku rezygnacji z kursu w terminie dłuższym niż dwa tygodnie po rozpoczęciu kursu opłata nie podlega zwrotowi.
 • Wszystkie ewentualne zwroty następują do miesiąca od zgłoszenia rezygnacji. 

PROMOCJE

Szkoła może oferować zniżki.

REKLAMACJE

Prawo do reklamacji przysługuje wszystkim. 

Reklamacja może dotyczyć metod nauczania i / lub kwestii organizacyjnych.

Reklamacje można kierować pocztą elektroniczną na adres:

manager@speaklanguages.pl

Właściwa reklamacja powinna zawierać:

 • Imię i nazwisko ucznia oraz poczta.
 • Opis sytuacji będącej przyczyną reklamacji.
 • Informację jaki sposób rozwiązania zaistniałej sytuacji byłby zadowalający. 

Reklamację należy zgłosić nie później niż 5 dni od zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

Szkoła ma 5 dni na rozpatrzenie sprawy od momentu otrzymania reklamacji.

O sposobie załatwienia sprawy student zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.

*Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności związane z pandemią COVID.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wobec brzmienia art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy Pana/Panią, iż przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegóły znajdzie Pan/Pani poniżej. 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma Karolina Malik z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Pilotów 28/4 31-462  Kraków), zwana dalej „Administratorem”. 

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 

Pana/Pani dane osobowe pozyskane w celu zawarcia i realizacji umowy o realizację usługi nauki języka oraz wydania niezbędnych dokumentów (zawsze na prośbę ucznia), której stroną jest osoba, której dane dotyczą, są przetwarzane na podstawie Pana/Pani zainteresowania ofertą Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust.1 lit.b RODO). Pana/Pani dane osobowe są nam potrzebne do wypełnienia naszych zobowiązań względem Pana/Pani, a w szczególności w celu zapewnienia usług dostarczanych przez szkołę SpeakPOLISH – Language Center. Pana/Pani dane osobowe są ponadto przetwarzane w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wskazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (tj. na podstawi art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Oprócz powyższego, Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co również jest prawnie uzasadnionym interesem podmiotów Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1. lit. f RODO). 

Odbiorcy danych 

Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom związanym z Administratorem na podstawie właściwych i zgodnych z obowiązującym, prawem umów współpracy lub umów powierzenia danych osobowych. 

Informujemy, iż wszelkie podmioty przetwarzające Pana/Pani dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania Polityki Ochrony Danych firmy Karolina Malik z siedzibą w Krakowie. 

Pana/Pani dane osobowe nigdy nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. 

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

Informujemy, iż jako Administrator nigdy nie przekazujemy Pana/Pani danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Informujemy, iż dane zawarte w korespondencji elektronicznej zostały zabezpieczone zgodnie ze standardami wynikającymi z RODO.

Okres przechowywania danych 

Pana/Pani dane osobowe pozyskane w celu świadczenia usług nauki języka oraz wydania niezbędnych dokumentów (zawsze na prośbę ucznia), w tym w celu zawarcia oraz wykonania umowy, jak również wypełnienia obowiązku prawnego oraz realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych). 

Pana/Pani prawa 

Informujemy, iż przysługuje Panu/Pani: 

1) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 

2) prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych; 

3) prawo do usunięcia danych osobowych; 

4) ograniczenie przetwarzania danych osobowych, jeśli Pana/Pani zdaniem dane osobowe dotyczące Pana/Pani są nieprawidłowe lub są przetwarzane bez podstawy prawnej, lub na czas ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

6) prawo do przeniesienia danych osobowych; 

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Informacja o dobrowolności podania danych osobowych 

Informujemy, iż podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem skutecznego wykonania i świadczenia usług przez Administratora.

REGULAMIN
 1. Zapisu na kurs dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (online), opłacenie kursu oraz akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Aby zdefiniować poziom językowy ucznia, należy wypełnić test oraz przejść rozmowę kwalifikacyjną z nauczycielem (nie dotyczy to osób, które rozpoczynają naukę języka).
 3. W przypadku, gdy wcześniej planowana grupa nie powstanie z powodu niewystarczającej liczby uczestników, studenci, którzy uiścili opłatę, otrzymają jej zwrot.
 4. Po rozpoczęciu kursu, w przypadku zmniejszenia liczby uczestników  (mniej niż 4 osób) szkoła może zaproponować inną grupę na tym samym poziomie.
 5. Kurs kończy się testem weryfikującym. Pozytywny wynik kwalifikuje ucznia do następnego poziomu.
 6. W przypadku jakichkolwiek sugestii lub uwag prosimy o kontakt z nauczycielem, biurem lub zarządem.
 7. W razie potrzeby Szkoła zastrzega sobie prawo do rozpoczęcia kursu z maksymalnie czternastodniowym opóźnieniem oraz zmiany nauczycieli podczas kursu.
 8. Szkoła zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć wykonanych podczas zajęć w celach marketingowych.

OPŁATY

 • Cena obejmuje:
 1. Kurs języka 60 godzin
 2. Materiały (podczas lekcji i online)
 3. Test kwalifikacyjny
 4. Certyfikat uczestnictwa
 5. Konsultacje z nauczycielem
 • Cena kursu nie ulegnie zmianie podczas kursu.

Uczestnicy mogą zapłacić z góry 990 złotych lub mogą dokonać płatności w ratach.

 1. Pierwsza rata (590 PLN) powinna zostać opłacona podczas rejestracji.
 2. Dla studentów, którzy dołączą do grup w trakcie semestru, opłaty są obliczane indywidualnie.
 3. Płatności można dokonać
 • gotówką (umów się na spotkanie w szkole)
 • przy pomocy PayPal https://www.paypal.me/SpeakPOLISH (Proszę doliczyć opłatę dla PayPal)
 • przelewem na konto bankowe:

Metropolitan commercial Bank / Revolut Ltd

PLN

SPEAK Language Center

71 2360 0018 0107 0000 0044 5795

EUR and USD

SPEAK Language Center

(IBAN) GB05 REVO 0099 7029 6021 55

(SWIFT) REVOGB21

*Na płatność lub potwierdzenie transakcji oczekujemy do 7 dni:

NIEOBECNOŚĆ

Szkoła nie zwraca żadnych opłat za nieobecności.

Po 8 nieuzasadnionych nieobecnościach uczeń może zostać usunięty z grupy.

Jeśli zajęcia zostały odwołane z powodu problemów szkoły (choroba nauczyciela, problemy techniczne itp.), Szkoła organizuje zmianę lub odkłada zajęcia na inny termin, który jest odpowiedni dla wszystkich uczestników kursu.

Studenci, którzy nie ukończyli kursu, nie uzyskają certyfikatu ukończenia.

REZYGNACJA

 • W przypadku rezygnacji z kursu na więcej niż cztery tygodnie przed rozpoczęciem kursu student otrzymuje pełny zwrot kosztów.
 • W przypadku rezygnacji z kursu na mniej niż cztery tygodnie przed rozpoczęciem kursu lub do dwóch tygodni po jego rozpoczęciu, student, który zapłacił pełną opłatę, otrzymuje zwrot kwoty pomniejszonej o zadatek. Zadatek nie podlega zwrotowi w tym okresie.
 • W przypadku rezygnacji z kursu w terminie dłuższym niż dwa tygodnie po rozpoczęciu kursu opłata nie podlega zwrotowi.
 • Wszystkie ewentualne zwroty następują do miesiąca od zgłoszenia rezygnacji. 

PROMOCJE

Szkoła może oferować zniżki.

REKLAMACJE

Prawo do reklamacji przysługuje wszystkim. 

Reklamacja może dotyczyć metod nauczania i / lub kwestii organizacyjnych.

Reklamacje można kierować pocztą elektroniczną na adres:

manager@speaklanguages.pl

Właściwa reklamacja powinna zawierać:

 • Imię i nazwisko ucznia oraz poczta.
 • Opis sytuacji będącej przyczyną reklamacji.
 • Informację jaki sposób rozwiązania zaistniałej sytuacji byłby zadowalający. 

Reklamację należy zgłosić nie później niż 5 dni od zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

Szkoła ma 5 dni na rozpatrzenie sprawy od momentu otrzymania reklamacji.

O sposobie załatwienia sprawy student zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.

*Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności związane z pandemią COVID.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wobec brzmienia art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy Pana/Panią, iż przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegóły znajdzie Pan/Pani poniżej. 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma Karolina Malik z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Pilotów 28/4 31-462  Kraków), zwana dalej „Administratorem”. 

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 

Pana/Pani dane osobowe pozyskane w celu zawarcia i realizacji umowy o realizację usługi nauki języka oraz wydania niezbędnych dokumentów (zawsze na prośbę ucznia), której stroną jest osoba, której dane dotyczą, są przetwarzane na podstawie Pana/Pani zainteresowania ofertą Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust.1 lit.b RODO). Pana/Pani dane osobowe są nam potrzebne do wypełnienia naszych zobowiązań względem Pana/Pani, a w szczególności w celu zapewnienia usług dostarczanych przez szkołę SpeakPOLISH – Language Center. Pana/Pani dane osobowe są ponadto przetwarzane w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wskazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (tj. na podstawi art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Oprócz powyższego, Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co również jest prawnie uzasadnionym interesem podmiotów Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1. lit. f RODO). 

Odbiorcy danych 

Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom związanym z Administratorem na podstawie właściwych i zgodnych z obowiązującym, prawem umów współpracy lub umów powierzenia danych osobowych. 

Informujemy, iż wszelkie podmioty przetwarzające Pana/Pani dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania Polityki Ochrony Danych firmy Karolina Malik z siedzibą w Krakowie. 

Pana/Pani dane osobowe nigdy nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. 

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

Informujemy, iż jako Administrator nigdy nie przekazujemy Pana/Pani danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Informujemy, iż dane zawarte w korespondencji elektronicznej zostały zabezpieczone zgodnie ze standardami wynikającymi z RODO.

Okres przechowywania danych 

Pana/Pani dane osobowe pozyskane w celu świadczenia usług nauki języka oraz wydania niezbędnych dokumentów (zawsze na prośbę ucznia), w tym w celu zawarcia oraz wykonania umowy, jak również wypełnienia obowiązku prawnego oraz realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych). 

Pana/Pani prawa 

Informujemy, iż przysługuje Panu/Pani: 

1) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 

2) prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych; 

3) prawo do usunięcia danych osobowych; 

4) ograniczenie przetwarzania danych osobowych, jeśli Pana/Pani zdaniem dane osobowe dotyczące Pana/Pani są nieprawidłowe lub są przetwarzane bez podstawy prawnej, lub na czas ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

6) prawo do przeniesienia danych osobowych; 

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Informacja o dobrowolności podania danych osobowych 

Informujemy, iż podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem skutecznego wykonania i świadczenia usług przez Administratora.

REGULAMIN
 1. Zapisu na kurs dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (online), opłacenie kursu oraz akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Aby zdefiniować poziom językowy ucznia, należy wypełnić test oraz przejść rozmowę kwalifikacyjną z nauczycielem (nie dotyczy to osób, które rozpoczynają naukę języka).
 3. W przypadku, gdy wcześniej planowana grupa nie powstanie z powodu niewystarczającej liczby uczestników, studenci, którzy uiścili opłatę, otrzymają jej zwrot.
 4. Po rozpoczęciu kursu, w przypadku zmniejszenia liczby uczestników  (mniej niż 4 osób) szkoła może zaproponować inną grupę na tym samym poziomie.
 5. Kurs kończy się testem weryfikującym. Pozytywny wynik kwalifikuje ucznia do następnego poziomu.
 6. W przypadku jakichkolwiek sugestii lub uwag prosimy o kontakt z nauczycielem, biurem lub zarządem.
 7. W razie potrzeby Szkoła zastrzega sobie prawo do rozpoczęcia kursu z maksymalnie czternastodniowym opóźnieniem oraz zmiany nauczycieli podczas kursu.
 8. Szkoła zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć wykonanych podczas zajęć w celach marketingowych.

OPŁATY

 • Cena obejmuje:
 1. Kurs języka 120 godzin
 2. Materiały (podczas lekcji i online)
 3. Test kwalifikacyjny
 4. Certyfikat uczestnictwa
 5. Konsultacje z nauczycielem
 • Cena kursu nie ulegnie zmianie podczas kursu.

Uczestnicy mogą zapłacić z góry 1590 złotych lub mogą dokonać płatności w ratach.

 1. Pierwsza rata (590 PLN) powinna zostać opłacona podczas rejestracji.
 2. Dla studentów, którzy dołączą do grup w trakcie semestru, opłaty są obliczane indywidualnie.
 3. Płatności można dokonać
 • gotówką (umów się na spotkanie w szkole)
 • przy pomocy PayPal https://www.paypal.me/SpeakPOLISH (Proszę doliczyć opłatę dla PayPal)
 • przelewem na konto bankowe:

Metropolitan commercial Bank / Revolut Ltd

PLN

SPEAK Language Center

71 2360 0018 0107 0000 0044 5795

EUR and USD

SPEAK Language Center

(IBAN) GB05 REVO 0099 7029 6021 55

(SWIFT) REVOGB21

*Na płatność lub potwierdzenie transakcji oczekujemy do 7 dni:

NIEOBECNOŚĆ

Szkoła nie zwraca żadnych opłat za nieobecności.

Po 8 nieuzasadnionych nieobecnościach uczeń może zostać usunięty z grupy.

Jeśli zajęcia zostały odwołane z powodu problemów szkoły (choroba nauczyciela, problemy techniczne itp.), Szkoła organizuje zmianę lub odkłada zajęcia na inny termin, który jest odpowiedni dla wszystkich uczestników kursu.

Studenci, którzy nie ukończyli kursu, nie uzyskają certyfikatu ukończenia.

REZYGNACJA

 • W przypadku rezygnacji z kursu na więcej niż cztery tygodnie przed rozpoczęciem kursu student otrzymuje pełny zwrot kosztów.
 • W przypadku rezygnacji z kursu na mniej niż cztery tygodnie przed rozpoczęciem kursu lub do dwóch tygodni po jego rozpoczęciu, student, który zapłacił pełną opłatę, otrzymuje zwrot kwoty pomniejszonej o zadatek. Zadatek nie podlega zwrotowi w tym okresie.
 • W przypadku rezygnacji z kursu w terminie dłuższym niż dwa tygodnie po rozpoczęciu kursu opłata nie podlega zwrotowi.
 • Wszystkie ewentualne zwroty następują do miesiąca od zgłoszenia rezygnacji. 

PROMOCJE

Szkoła może oferować zniżki.

REKLAMACJE

Prawo do reklamacji przysługuje wszystkim. 

Reklamacja może dotyczyć metod nauczania i / lub kwestii organizacyjnych.

Reklamacje można kierować pocztą elektroniczną na adres:

manager@speaklanguages.pl

Właściwa reklamacja powinna zawierać:

 • Imię i nazwisko ucznia oraz poczta.
 • Opis sytuacji będącej przyczyną reklamacji.
 • Informację jaki sposób rozwiązania zaistniałej sytuacji byłby zadowalający. 

Reklamację należy zgłosić nie później niż 5 dni od zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

Szkoła ma 5 dni na rozpatrzenie sprawy od momentu otrzymania reklamacji.

O sposobie załatwienia sprawy student zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.

*Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności związane z pandemią COVID.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wobec brzmienia art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy Pana/Panią, iż przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegóły znajdzie Pan/Pani poniżej. 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma Karolina Malik z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Pilotów 28/4 31-462  Kraków), zwana dalej „Administratorem”. 

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 

Pana/Pani dane osobowe pozyskane w celu zawarcia i realizacji umowy o realizację usługi nauki języka oraz wydania niezbędnych dokumentów (zawsze na prośbę ucznia), której stroną jest osoba, której dane dotyczą, są przetwarzane na podstawie Pana/Pani zainteresowania ofertą Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust.1 lit.b RODO). Pana/Pani dane osobowe są nam potrzebne do wypełnienia naszych zobowiązań względem Pana/Pani, a w szczególności w celu zapewnienia usług dostarczanych przez szkołę SpeakPOLISH – Language Center. Pana/Pani dane osobowe są ponadto przetwarzane w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wskazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (tj. na podstawi art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Oprócz powyższego, Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co również jest prawnie uzasadnionym interesem podmiotów Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1. lit. f RODO). 

Odbiorcy danych 

Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom związanym z Administratorem na podstawie właściwych i zgodnych z obowiązującym, prawem umów współpracy lub umów powierzenia danych osobowych. 

Informujemy, iż wszelkie podmioty przetwarzające Pana/Pani dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania Polityki Ochrony Danych firmy Karolina Malik z siedzibą w Krakowie. 

Pana/Pani dane osobowe nigdy nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. 

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

Informujemy, iż jako Administrator nigdy nie przekazujemy Pana/Pani danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Informujemy, iż dane zawarte w korespondencji elektronicznej zostały zabezpieczone zgodnie ze standardami wynikającymi z RODO.

Okres przechowywania danych 

Pana/Pani dane osobowe pozyskane w celu świadczenia usług nauki języka oraz wydania niezbędnych dokumentów (zawsze na prośbę ucznia), w tym w celu zawarcia oraz wykonania umowy, jak również wypełnienia obowiązku prawnego oraz realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych). 

Pana/Pani prawa 

Informujemy, iż przysługuje Panu/Pani: 

1) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 

2) prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych; 

3) prawo do usunięcia danych osobowych; 

4) ograniczenie przetwarzania danych osobowych, jeśli Pana/Pani zdaniem dane osobowe dotyczące Pana/Pani są nieprawidłowe lub są przetwarzane bez podstawy prawnej, lub na czas ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

6) prawo do przeniesienia danych osobowych; 

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Informacja o dobrowolności podania danych osobowych 

Informujemy, iż podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem skutecznego wykonania i świadczenia usług przez Administratora.